WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Co dziś dziecko potrafi zrobić wspólnie z kimś,

jutro potrafi zrobić samo.

L. Wygotski

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to stymulowanie wszechstronnego psychoruchowego i społeczno – emocjonalnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku zapewniamy:

 • kompleksową ocenę poziomu rozwoju dziecka na podstawie przeprowadzonych badań: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich,
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego przez zespół specjalistów,
 • wyrównywanie deficytów dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności samoobsługowe, kontakt i komunikację,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i instruktażowych dla rodziców dotyczących form usprawniania i rehabilitacji dziecka,
 • optymalne wspieranie rozwoju dziecka w okresie od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej,
 • naukę nawiązywania i utrzymywania dobrego kontaktu z dzieckiem,
 • pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • pomoc rodzinie w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w szkole  lub stworzenie warunków do stopniowego wprowadzania do przedszkola, klasy „0” przygotowującej do podjęcia nauki w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej,
 • wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach.

Zatrudniamy specjalistów:

 • psycholog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • pedagog specjalny, terapeuta, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • lekarz.

Rodzaje prowadzonych zajęć:

1. Terapia indywidualna:

 • zajęcia pedagogiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • rehabilitacja ruchowa.

2. Terapia grupowa.

Metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem:

 • metoda wg W. Sherborne,
 • wykorzystanie elementów metody M. Monttesori,
 • wykorzystanie muzyki we wspomaganiu rozwoju,
 • metoda  Knillów,
 • metoda symultaniczno-sekwencyjnej wczesnej nauki czytania,
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • metoda ułatwionej komunikacji (wspomaganej),
 • metoda Kinezjologii Edukacyjnej,
 • programy, metody eliminowania zachowań niepożądanych (stosowana analiza       behawioralna),
 • metoda  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej rozwijania zdolności umysłowych dzieci.
 • diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci, u których rozpoznano symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony.

 

Koordynator zespołu: pedagog Ewa Dubiel

O wczesnym wspomaganiu