Druki do pobrania

 

Zgłoszenie do poradni
 1. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku o przyjęcie dziecka/ucznia
  POBIERZ
Opinie
 1. Informacja wychowawcy o uczniu wydawana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
  POBIERZ
 2. Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu.
  POBIERZ
 3. Informacja z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  POBIERZ
 4. Informacja nauczyciela matematyki o uczniu wydana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
  POBIERZ
 5. Kwestionariusz dla rodziców ind. program. Informacja o dziecku wykazującym szczególne uzdolnienia.
  POBIERZ
 6. Kwestionariusz dla nauczyciela ind. program. Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia.
  POBIERZ
 7. Informacja przedszkolna o dziecku wydawana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
  POBIERZ
 8. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  POBIERZ
 9. Opinia przedszkola lub szkoły dla potrzeb zespołu orzekającego.
  POBIERZ
 10. Informacja przedszkola lub szkoły o uczniu dla potrzeb zespołu orzekającego.doc
  POBIERZ
 11. Informacja o uczniu którego rodzice ubiegają się o objęcie go pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.doc
  POBIERZ
 12. Wniosek o wydanie opinii.doc
  POBIERZ
Orzeczenia
 1. Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołem/indywidualne.
  POBIERZ
 2. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
  POBIERZ
 3. Zaświadczenie lekarskie dotyczy przyznania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  POBIERZ
 4. Informacja szkoły o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego.
  POBIERZ
 5. Zaświadczenie lekarskie – dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
  POBIERZ
 6. Zaświadczenie lekarskie – dotyczy nauczania indywidualnego – część A i B.
  POBIERZ
 7. Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu – część C
  POBIERZ
 8. Zaświadczenie lekarskie – o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego
  POBIERZ
 9. Zaświadczenie lekarskie – dotyczy wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ze względu na stan zdrowia
  POBIERZ