Procedura COVID – 19

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2020
Dyrektora PPP w Leżajsku z dnia 4.05.2020 r.

 

Procedura postępowania pracowników

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku

w czasie zagrożenia zakażeniem COVID – 19.

 1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania pracowników poradni w czasie zagrożenia zakażeniem COVID – 19.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem z zachowaniem należytego bezpieczeństwa zdrowotnego.
 3. Pracownik poradni wspólnie z partnerem z zespołu diagnostycznego dokonuje wyboru dzieci do bezpośredniej pracy w poradni: diagnoza, terapia, inne.
 4. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – wywiad epidemiologiczny dla pacjentów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu.
 5. Bezdotykowy pomiar temperatury ciepłoty ciała pracownika przez dyrektora poradni lub pracownika sekretariatu lub samodzielny przez pracownika przed przystąpieniem pracownika do pracy na swoim stanowisku.
 6. W razie podwyższonej temperatury ciała pracownik natychmiast zostaje odesłany do domu, a dzieci odwołane z wizyty w poradni.
 7. Podpisanie listy obecności w sekretariacie.
 8. Przejście do gabinetu, w którym pracuje. Pracownik korzysta tylko i wyłącznie ze swojego gabinetu – występuje zakaz używania innego gabinetu bez zgody dyrektora poradni.
 9. Dezynfekcja stanowiska pracy i przyborów, które będą używane podczas pracy i kontaktu z dzieckiem/rodzicem.
 10. Założenie rękawiczek ochronnych, przyłbicy lub maseczki zabezpieczającej kontakt z dzieckiem/rodzicem.
 11. Bezdotykowy pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica.
 12. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury odesłanie dziecka do domu.
 13. Dezynfekcja rąk dziecka/rodzica oraz przyborów, z którymi przybył do poradni.
 14. Podczas wykonywanych czynności w gabinecie zachować należytą odległość 2 m od siebie. Rodzica należy odesłać na czas prowadzonych czynności z dzieckiem do zajęcia miejsca na wyznaczonym krześle na korytarzu.
 15. W trakcie wspólnej pracy z dzieckiem należy pamiętać o prawidłowym zachowaniu się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę oraz jej wyrzucenia.
 16. Po przeprowadzonych czynnościach zapewnienie dopływu świeżego powietrza – wywietrzenie gabinetu oraz dezynfekcja biurka i przyborów, z których korzystał pracownik poradni oraz petenci. Przyłbicę ochronną, w której pracownik pracował z dzieckiem należy po pracy z dzieckiem zdezynfekować i umyć pod ciepłą bieżącą wodą.
 17. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w ankiecie, w trakcie pobytu dziecka w poradni należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 18. Przy podejrzeniu wystąpienia u ucznia zakażeniem COVID – 19 należy natychmiast powiadomić rodzica dziecka i dyrektora poradni.
 19. Dyrektor poradni przekazuje informację o zagrożeniu epidemiologicznym powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz ustala z Sanepidem zasady postępowania.
 20. W przypadku potwierdzenia przez Sanepid wystąpienia zakażenia dziecka COVID – 19 dyrektor powiadamia organ prowadzący poradnię oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w poradni.