Koncepcja poradni

 

KONCEPCJA PRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU
NA LATA 2020 – 2025

SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna i ideowa opracowania Koncepcji.
 2. Cele strategiczne w pracy poradni.
 3. Kierunki rozwoju poradni w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Kierunki rozwoju poradni w zakresie rozwoju organizacji pracy
 5. Podsumowanie.

 

Celem opracowania Koncepcji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku jest określenie kierunków i działań rozwoju placówki na lata 2020-2025.

 

I. Podstawa prawna i ideowa opracowania koncepcji

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.), Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 2. Kierunki rozwoju polityki oświatowej.
 3. Priorytety działań placówki.
 4. Zadania statutowe placówki.
 5. Wyniki badań wewnętrznych w zakresie satysfakcji, oczekiwań i potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz postrzegania poradni
  w środowisku lokalnym
 6. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników.
 7. Bazę lokalową oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostyczno – terapeutyczne.
 8. Postanowienia zawarte w Konwencji Praw Dziecka z 1991 r.
 9. Misja i wizja placówki.

 

WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

„Wizją naszej poradni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie, mające na celu zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w duchu poszanowania każdej osoby, życzliwości i wrażliwości na jej potrzeby. ”

 

MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

 1. Służymy pomocą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.
 2. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami korzystającymi
  z oferty naszej poradni.
 3. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, konsultacyjną i edukacyjną.
 4. Dysponujemy kadrą specjalistów otwartych na potrzeby klientów poradni.
 5. Doskonalimy warsztat pracy poprzez systematyczne podnoszenie naszych kwalifikacji, dzięki czemu udzielamy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej, prowadzimy mediacje na jak najwyższym poziomie.
 6. Systematycznie wzbogacamy nasz warsztat pracy w zakresie narzędzi diagnostycznych i pomocy terapeutycznych. Modernizujemy bazę lokalową i wyposażenie gabinetów.
 7. Prowadzimy działalność edukacyjną i konsultacyjną dla instytucji
  i organizacji zajmujących się dzieckiem i rodziną w tworzeniu jednolitego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Prowadzimy tematyczne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli i placówek.
 9. Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w poradni, szkołach
  i placówkach.
 10. Naszą działalność opieramy na pracy zespołowej, co podnosi efektywność świadczonej pomocy i organizacji pracy.
 11. Promujemy działania Poradni w środowisku lokalnym, regionie podkarpackim i Polsce.

 

II. Cele strategiczne.

Kompleksowa opieka nad dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

 1. Wielospecjalistyczne diagnozowanie uwzględniające potrzeby edukacyjne, psychofizyczne i zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych, interwencyjnych i mediacyjnych. Prowadzenie doradztwa zawodowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki.

 1. Współpraca z placówkami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu u uczniów trudności szkolnych i wychowawczych, a także indywidualnych zdolności uczniów.
 2. Wspieranie nauczycieli i wychowawców, grup wychowawczych oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i konsultacyjnej dla nauczycieli i wychowawców. W powiecie działają sieci współpracy i samokształcenia: sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów, sieć współpracy i samokształcenia logopedów szkolnych, sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 4. Prowadzenie i organizacja szkoleń dla nauczycieli i specjalistów z regionu podkarpackiego i z całego kraju.

 

Podniesienie jakości pracy poradni i efektywności podejmowanych działań.

 1. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wykonywanie pracy z poszanowaniem godności człowieka i jego praw.
 2. Monitorowanie skuteczności świadczonej pomocy i wdrażanie rozwiązań adekwatnych do diagnozowanych potrzeb.
 3. Poszerzanie i doskonalenie oferty poradni poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, modernizowanie warsztatu pracy i bazy lokalowej, stosowanie zespołowej formuły pracy. W poradni funkcjonują następujące zespoły: Zespół Psychologów i Pedagogów, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zespół Interwencji Kryzysowej i Mediacji, Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczniom ze SPE, Zespół Kontroli Jakości wydawanych przez poradnię dokumentów, Zespół Doradztwa Zawodowego, Zespół Ewaluacji Wewnętrznej, Zespół Kontroli Zarządczej, Zespół Profilaktyki Szkolnej i Profilaktyki Uzależnień.
 4. Kreowanie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku lokalnym, regionie podkarpackim i Polsce.
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

III. Kierunki rozwoju poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie:
 • rzetelność i dokładność prowadzenia diagnozy.
 • Standaryzowanie prowadzonych w poradni badań przez wewnętrzne zespoły psychologów, pedagogów i logopedów.
 • Poszerzanie i pogłębianie diagnozy z wykorzystaniem nowatorskich metod: QEEG, ADOS – 2, SPPS – S.
 1. Wydawanie opinii i orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Terapia zaburzeń rozwojowych – pod kątem nowatorskich metod terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb środowiska:
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • terapia psychologiczna
  • psychoterapia
  • terapia neuropsychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  • fizjoterapia
  • socjoterapia
  • terapia rodzin
  • rewalidacja surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna, oligofrenopeagogiczna
  • trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
  • EEG Biofeedback
  • terapia metodą Warnkego
  • integracja sensoryczna
  • terapia integracji odruchów ustno – twarzowych wg. S. Masgutowej
  • terapia osób zagrożonych uzależnieniem
  • terapia dzieci ze spektrum autyzmu.

Poszerzenie oferty o nowe formy pracy:

 • psychoterapia i terapia grupowa dla dzieci
 • stymulacja polimodalnej percepcji sensorycznej metodą Skarżyńskiego
 • terapia ręki.
 1. Prowadzenie działań związanych ze wspieraniem dzieci
  i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno – emocjonalnych:
 • profilaktyka, w tym profilaktyka uzależnień
 • interwencja kryzysowa
 • mediacja
 • doradztwo zawodowe.
 1. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:
 • Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, warsztatów w oparciu metodę pozytywnej dyscypliny oraz grup wsparcia dla rodziców.
 • Udzielanie rodzicom, opiekunom dzieci porad i wsparcia w zakresie edukacji, wychowywania oraz innych zgłaszanych problemów,
 • Prowadzenie warsztatów i prelekcji dla rodziców w poradni, szkołach i placówkach.
 1. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola
  i szkoły w:
 • diagnozowaniu dojrzałości szkolnej dziecka oraz w jego funkcjonowaniu
  w roli ucznia i rówieśnika,
 • rozpoznawaniu przez nauczycieli ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz trudności szkolnych.
 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego przez pedagogów i nauczycieli,
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów rewalidacyjno – wychowawczych,
 • udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemowych sytuacji
  i interwencji kryzysowej oraz mediacji,
 • wprowadzenie i koordynowanie programu mediacji szkolnej
 • działaniach w zakresie profilaktyki i profilaktyki uzależnień,
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • udzielaniu pomocy merytorycznej nauczycielom, wychowawcom i specjalistom we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i biblioteką pedagogiczną.

 

IV. Kierunki rozwoju poradni w zakresie organizacji pracy.

 • przestrzeganie przez pracowników poradni kodeksu etycznego,
 • przestrzegania przepisów RODO,
 • przestrzeganie procedur związanych z pracą i funkcjonowaniem poradni w czasie pandemii COVID – 19,
 • monitorowanie efektywności prowadzonych działań celu podnoszenia jakości pracy,
 • poddawanie się superwizji zewnętrznej i wewnętrznej przez terapeutów pracujących w poradni (w miarę potrzeb),
 • opracowywanie i wdrażanie nowych pomysłów, wymiana doświadczeń, omawianie i rozwiązywanie problemów poprzez stosowanie zespołowej formuły pracy,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników poprzez organizowanie szkoleń w poradni, dofinansowanie indywidualnych szkoleń, motywowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli,
 • wdrażanie i rozwijanie kompetencji w zakresie pracy zdalnej,
 • modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno – biurowego (w miarę potrzeb),
 • w przypadku pojawienia się na rynku przystosowanego do potrzeb poradni dziennika elektronicznego wdrożenie go do pracy,
 • systematyczne doposażenie gabinetów w najnowsze pomoce diagnostyczne, terapeutyczne, sprzęt specjalistyczny oraz fachową literaturę,
 • pozyskanie sali do zajęć grupowych – umowa z ZSL w Leżajsku,
 • aktualizowanie strony internetowej poradni, rozszerzenie działalności poradni w sieci,
 • promocja poradni w środowisku lokalnym, regionie podkarpackim i Polsce poprzez spotkania z rodzicami, zamieszczanie artykułów w prasie, wystąpienia na konferencjach, rozprowadzanie ulotek i folderów informujących o nowych działaniach poradni i mediach społecznościowych,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez wymianę informacji między placówkami,
 • stworzenie i bieżące aktualizowanie bazy danych placówek świadczących pomoc na rzecz dziecka i jego rodziny, informowanie klientów o możliwościach uzyskania wsparcia w innych instytucjach publicznych i niepublicznych.

 

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku na lata 1.09.2020 – 31.08.2025 została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną podczas posiedzenia w dniu 1 września 2020 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2020/2021.