RODO

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informuje się, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku, reprezentowana przez Dyrektora Wojciecha Kostka, z siedzibą: ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk, dane kontaktowe: tel. 17 242 07 99, e-mail: poradnialezajsk@o2.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647); statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym, wynikającym z obowiązku realizacji statutowych zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku. Dane osobowe nie są wykorzystywane do  automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.