Diagnoza przedszkolna dziecka jednym z elementów lokalnego systemu oświaty

 

„Diagnoza przedszkolna dziecka jednym z elementów lokalnego systemu oświaty” była tematem przewodnim wojewódzkiej konferencji dla dyrektorów podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz wizytatorów Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, zorganizowanej 5 listopada 2008 r. w Leżajsku przez pana dyrektora Wojciecha Kostka.

Uczestników konferencji w Dworze Starościńskim powitał pan Robert Żołynia – Starosta Leżajski, który stwierdził, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Leżajsku realizuje bardzo ważne zadania w zakresie  pomocy dziecku i rodzinie, systematycznie się rozwija, podnosząc jakość świadczonych usług dla społeczności lokalnej.

Po wystąpieniu Starosty Leżajskiego pani Jadwiga Trzpis – St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Oddział w Tarnobrzegu przedstawiła działalność Kuratorium Oświaty na rzecz dziecka zdolnego w województwie podkarpackim.

Praktyczne aspekty wydawanych orzeczeń przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych omówiła pani Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej oraz pani Maria Rusin i pan Marek Zaleśny – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ważnym aspektem konferencji była poruszana tematyka dotycząca diagnozy i opiniowania w sprawach uczniów z trudnościami w nauce szkolnej, indywidualnego programu lub toku nauki oraz specyficznych trudności w uczeniu się, którą szczegółowo omówiła pani pedagog, logopeda Dorota Kostek i pani psycholog Anna Kobarynko – pracownicy leżajskiej poradni.

Punktem głównym konferencji była diagnoza przedszkolna dziecka realizowana pilotażowo przez leżajską poradnię, wg autorskiej koncepcji dyrektora Wojciecha Kostka w Przedszkolu nr 2 w Nowej Sarzynie. Pan dyrektor szczegółowo omówił organizację i sposób przeprowadzenia diagnozy, analizę otrzymanych wyników i przedstawienie ich rodzicom, organizację i prowadzenie w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz skuteczność tej pomocy.

Równie ważnym punktem konferencji było przedstawienie uczestnikom procedur i strategii zarządzania kryzysem w szkole przez pana Ireneusza Stefańskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Na koniec dyrektorzy otrzymali szereg informacji w zakresie możliwości finansowania produktów wspomagających terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środków UE, które przedstawiła pani Justyna Hadryś – kierownik Działu Sprzedaży Firmy YOUNG DIGITAL PLANET SA w Gdańsku.

Konferencję uatrakcyjnił występ zespołu wokalnego MERITUM z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Wojciech Kostek