Zaburzenia mowy u dzieci

 

Zaburzenia mowy u dzieci

I. Istota zaburzenia rozwoju

Proces rozwoju rozpoczyna się od chwili urodzenia się dziecka i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe, w których dziecko prezentuje określony poziom sprawności psychomotorycznych. Zaburzenia rozwoju to wszelkie niekorzystne odchylenia zarówno w budowie organizmu, jak i w sposobie jego funkcjonowania, niezależnie od stopnia, zakresu oraz przyczyn, które je wywołały. Ponieważ mowa jest jedną z funkcji psychomotorycznych, zaburzenia rozwoju mowy muszą być rozpatrywane na tle ich ogólnego rozwoju. W związku z tym, że u każdego dziecka tempo i rytm rozwoju noszą cechy indywidualne, nie wszystkie odchylenia od normy należy traktować jako zaburzenia. Normą rozwoju nazywa się te osiągnięcia w zakresie poszczególnych funkcji, które stwierdza się u większości dzieci w danym wieku. Gdy obserwuje się niewielkie odchylenia od normy rozwoju, to mówi się jedynie o różnicach indywidualnych między dziećmi i dopiero w przypadkach głębszego stopnia odchyleń od normy używa się terminu „zaburzenie rozwoju”.

W przypadku mowy zaburzenie może przejawiać się długotrwałym lub zupełnym brakiem rozwoju mowy, poważnym opóźnieniem, postępującym się obniżaniem poziomu rozwoju, całkowitą lub częściowa utratą wcześniej już opanowanych umiejętności. Wskazuje też na siłę i konsekwencje oddziaływania czynników patogennych, sugeruje względnie trwały charakter zaistniałych zmian oraz ich skutków. Termin opóźnienie rozwoju mowy stosowany jest najczęściej w wypadkach, gdy określony etap rozwoju mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznany za właściwy, tj. wystąpił później niż u rówieśników.

II. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy dziecka

Mowa jest złożoną czynnością psychoruchową i jej opanowanie determinują czynniki:

a) wewnętrzne:

 • Prawidłowo funkcjonujący słuch (fizyczny, fonematyczny, muzyczny)
 • Sprawnie działający ośrodkowy układ nerwowy (mobilny mózg i wydolna pamięć)
 • Właściwie funkcjonujący obwodowy układ nerwowy, mięśniowy oraz kostne układy narządów mowy (budowa anatomiczna)

W przyswajanie mowy zaangażowany jest również prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku. Widzenie jest podstawowym sposobem poznawania świata. Dziecko tworząc pojęcia, tworzy zarazem wyobrażenia przedmiotów, które widzi w rzeczywistości. Czerpie ono informację na temat języka, obserwując zachowanie, wyraz twarzy tego, kto do niego mówi. Prawidłowy wzrok odgrywa ważna rolę, gdyż pierwsze słowa dziecko nie tylko słyszy, ale i „widzi”, naśladując ułożenie i ruchy narządów artykulacyjnych osób do niego mówiących. Nie jest to jednak czynnik warunkujący prawidłowy rozwój mowy, a tylko wspomagający.

b) zewnętrzne:

 • Prawidłowe warunki środowiskowe i wychowawcze

Na kształtowanie się i rozwój mowy niebagatelny wpływ ma klimat panujący w rodzinie. Korzystny jest taki, który zapewnia dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa, przynależności i miłości, akceptacji), ogranicza sytuacje stresowe i konfliktowe. Istotny jest również częsty kontakt z osobami zapewniającymi wymianę werbalną. Zatem, jeśli najbliższe otoczenie dziecka i środowisko wychowawcze dziecka wystarczająco stymuluje jego rozwój, to udoskonalają się jego kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe.

Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg kształtowania się i rozwoju mowy wyznaczają klasyfikację zaburzeń mowy.

 1. Mowa głuchych i niedosłyszących
  Warunkiem opanowania mowy jest jej słyszenie. Wady wymowy związane z upośledzeniem słuchu zależą od wieku, w którym nastąpiło obniżenie słyszalności, od stopnia ubytku słuchu, od rodzaju niedosłuchu (przewodzeniowy lub odbiorczy), od czasu jego trwania oraz od środowiska w jakim dziecko żyje. Znaczne upośledzenie słuchu lub głuchota wrodzona czy nabyta w pierwszym okresie życia, prowadzi do niemot lub do namiastkowych realizacji wypowiedzi. Po 9. roku życia utrata słuchu nie powoduje zaniku mowy, gdyż dziecko nauczyło się już czytać i pisać, a nawyki artykulacyjne uległy utrwaleniu.

  Przy niedosłyszalności przewodzeniowej uszkodzona jest część narządu słuchu, która przewodzi dźwięk, co powoduje pogorszenie słyszalności przede wszystkim dźwięków niższych – gorzej są słyszane i wymawiane głoski: a, o, u, r, p, b, m, n. Przy niedosłuchu typu odbiorczego (czuciowonerwowego) gorzej są słyszane i artykułowane głoski o wysokich częstotliwościach, tj. zwartoszczelinowe i szczelinowe: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż.

  U dzieci, które mają uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim (21-40 dB) mowa rozwija się w sposób spontaniczny. Mogą mieć one nieco uboższe słownictwo niż rówieśnicy i duże problemy z poprawną artykulacją głosek dentalizowanych i spółgłosek dźwięcznych. Uszkodzenie słuchu w stopniu umiarkowanym (41-70 dB) powoduje, że u dzieci wolniej rozwija się zarówno rozumienie mowy jak i słownictwo. Często, aby zrozumieć wypowiedź, muszą patrzeć na twarz osoby mówiącej, w związku z tym wiele informacji nie dociera do nich. Mają też problemy z rozróżnianiem słów o podobnym brzmieniu, dokładnym wysłuchiwaniu końcówek gramatycznych, poprawną artykulacją głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć dź oraz z rozróżnianiem spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Ubytek słuchu w stopniu znacznym (71-90) jest przyczyną różnorodnych zaburzeń w rozwoju mowy. Praktycznie bez rehabilitacji nie jest możliwe zaistnienie mowy werbalnej. Dziecko z takim ubytkiem słuchu nie odbiera dźwięków z otocznia, nie różnicuje ich i nie reaguje na nie. Charakterystyka rozwoju mowy dzieci z uszkodzonym słuchem w stopniu znacznym dotyczy także dzieci, które mają uszkodzenie słuchu w stopniu głębokim (powyżej 90 dB). Dodatkowo występują u nich jeszcze zaburzenia rytmu, melodii i intonacji głosu.

 2. Alalia i dyslalia
  Alalia (niemota, audimutatis) jest zaburzeniem uniemożliwiającym rozwój mowy funkcjonującego powodu niewłaściwie funkcjonującego słuchu fonematycznego. Alalię charakteryzuje dostateczny rozwój umysłowy, dobra ruchomość narządów nowy oraz prawidłowy słuch fizjologiczny (aczkolwiek może towarzyszyć obniżenie słyszalności). Dziecko nie mówi w ogóle, posługuje się krzykami, gestami, onomatopejami lub kilkoma wyrazami z własnego słownika, zrozumiałymi tylko dla najbliższego otoczenia. Dziecko nie jest w stanie także powtarzać. Zazwyczaj ma ono świadomość własnej ułomności. Dzieci alaliczne są niekiedy trudne, bywają zahamowane ruchowo lub nadmiernie pobudliwe, złośliwe i agresywne lub odwrotnie – unikają kontaktów z otoczeniem.

  Rozróżnia się dwie zasadnicze formy alalii: ekspresywna i percepcyjną, aczkolwiek najczęściej występują zaburzenia typu mieszanego z przewagą jednych lub drugich. Alalia percepcyjna powoduje brak reakcji dziecka na kierowane do niego wypowiedzi i pytania. Braki w rozumieniu mowy często są kompensowane dobrą spostrzegawczością i pamięcią miejsc. Zdarza się, że dziecko powtórzy automatycznie posłyszany wyraz, nie rozumiejąc jego sensu. Dla alalii ekspresywnej charakterystyczne jest dobre rozumienie mowy przy obniżonych możliwościach realizacyjnych. Jeśli otoczenie nie podejmie szczególnych środków w komunikacji z nie mówiącym dzieckiem, negatywne skutki niemoty będą wtórnie hamowały rozwój umiejętności odbiorczych u dziecka. Niemożliwej lub zaburzonej czynności nadawania mowy często towarzyszy ogólna niesprawność motoryczna lub niesprawność w wykonywaniu precyzyjnych ruchów.

  Termin dyslalia, zejściowe stadium alalii, oznacza wady wymowy, np. seplenienie, reranie, które zostaną omówione w innym rozdziale niniejszej publikacji.

 3. Dysglosja
  Defekty w budowie narządów artykulacyjnych pociągają za sobą konsekwencje w postaci zmiany miejsca artykulacji głosek bądź całkowitego braku ich realizacji. Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego to nieprawidłowa budowa języka, podniebienia, zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe, rozszczepy

  Największy wpływ na zburzenie mowy mają rozszczepy. Wówczas rozwój mowy dziecka odbywa się w nieprawidłowych warunkach anatomicznych jamy ustnej. Upośledza ważne biologiczne funkcje, prowadząc do zaburzeń ssania, połykania, żucia, oddychania. Rozszczep może dotyczyć tylko podniebienia miękkiego, podniebienia miękkiego i twardego lub też może być całkowity i wtedy obejmuje podniebienie miękkie, twarde, dziąsła oraz wargi. Rozszczep całkowity może być jednostronny lub obustronny (tzw. wilcza paszcza). Wiek dziecka, w którym należy operować rozszczepy, jest sprawą dyskusyjną. Różne są stanowiska w tym względzie logopedów, ortodontów i chirurgów. W każdym jednak wypadku postępowanie logopedyczne powinno być wcześniej konsultowane z foniatrą i ortodontą oraz z psychologiem w celu ustalenia indywidualnego programu rehabilitacji mowy.

 4. Jąkanie i gełkot
  Jąkanie i giełkot przejawiają się zaburzeniem płynności mowy. Giełkot, czyli mowa bezładna – to niepłynność niespastyczna, nielogofobiczna, prosta lub złożona. Dominuje tu niepłynność semantyczno-gramatyczna, wynikająca z trudności w językowym formułowaniu chaotycznych myśli. W jąkaniu nie zaawansowanym pojawia się niepłynność spastyczna, choć dominuje prosta (jeden objaw niepłynności mówienia), głównie w formie powtarzania sylab. Nie towarzyszy temu logofobia – lęk przed mówieniem. Jąkanie zawansowane cechuje niepłynność spastyczna, logofobia oraz niepłynność złożona (kilka symptomów niepłynności). W obu postaciach u podstaw niepłynności leżą nadmierne skurcze: toniczne, uniemożliwiające mówienie (wielokrotne powtórzenie głoski), kloniczne, przedłużanie tego samego ruchu mięśni (powtarzanie sylaby), kloniczno – toniczne, czyli mieszane. Skurcze mogą być zlokalizowane w układzie oddechowym, fonacyjnym lub artykulacyjnym.

  Pojawienie się jąkania wczesnodziecięcego zakłada działanie wielu czynników jednocześnie: predyspozycje do niepłynności mówienia (dziedziczność, niska sprawność językowa i motoryczna, zaburzona lateralizacja), wyzwalające reakcje psychofizjologiczne (uraz psychiczny, długotrwały stres, lęk, niepokój, wzmożone napięcie), utrwalające niepłynność mówienia (krytykowanie, nagradzanie, rywalizacja, niewłaściwy wzór mówienia, nadmierne wymagania językowe). Zjawisko samoczynnego ustąpienia jąkania, czyli niepłynności patologicznej, jest rzadsze niż się uważa. W ten sposób ma znaczne większe szanse ustąpić rozwojowa niepłynność mówienia (powstająca w okresie intensywnego rozwoju mowy dziecka) niż jąkanie.

 5. Anartria i dyzartria
  Związane są z uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy. Ujawniają się albo w postaci braku możliwości realizacyjnych, albo w niewłaściwej realizacji poszczególnych głosek i niemal wszystkich prozodycznych komponentów mowy, tj. rytmu, natężenia dźwięku, tempa, intonacji, akcentowania. Mowa dysartryczna jest powolna, zamazana, bezgłośna i często zabarwiona nosowo. Niedowład podniebienia powoduje zaburzenia w tworzeniu spółgłosek wargowych (p, b, f, w) lub tylnojęzykowych (k, g, h). Niedowład języka utrudnia wymawiane głosek dentalnych: t, d oraz dentalizowanych, np. s, z, sz, ż, c, dz, cz, dż.

  W grupie tych zaburzeń mowy znajdują się dzieci z porażeniem mózgowym. Ujawnia się ono przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub obu stron ciała i może obejmować zarówno kończyny górne jak i dolne. Przyczynami wywołującymi MPD mogą być: choroby mózgowe przebyte w okresie prenatalnym, uszkodzenia porodowe, choroby przebyte w pierwszych latach życia (zapalenia mózgu, rdzenia)

 6. Afazja i dysfazja
  Zaburzenie mowy związane z uszkodzeniem korowych ośrodków mowy, ujawniające się w postaci pełnej lub częściowej utraty posługiwania się językiem, zarówno w rozumieniu, jaki i nadawaniu to afazja. Występują także trudności w ponownym uczeniu się go. Afazja występująca u dzieci różni się od afazji występującej u dorosłych. Zaburzenia zależą od wieku dziecka, od stadium rozwojowego jego mowy i od stopnia przyswojenia umiejętności czytania i pisania. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego może być spowodowane u dziecka urazem czaszki, chorobami zakaźnymi, wylewami krwi.

  U dzieci odróżnia się afazję ekspresywną (motoryczną), percepcyjną (sensoryczną). Afazja percepcyjna przejawia się niemożnością rozróżniania dźwięków mowy. Zaburzona bywa także mowa spontaniczna, cechują ją agramatyzmy i wielomówność. Przy afazji ekspresywnej występuje szczególnie zła wymowa, ale lepsze jest rozumienie mowy innych. Często skojarzona jest z opóźnionym rozwojem ruchowym. Wycofującym stadium afazji jest dysfazja

 7. Mutyzm i afonia histeryczna
  Są postaciami zaburzeń mowy na tle nerwicowym. W rzadko obserwowanych przypadkach afonii dochodzi u dzieci do całkowitej utraty głosu lub dziecko może mówić jedynie szeptem. Objaw ten może być formą nieświadomej obrony przed sytuacjami wywołującymi lęk, np. publicznym występem. U dzieci częściej obserwuje się mutyzm selektywny (wybiórczy), który polega na tym, że dziecko odmawia mówienia w niektórych sytuacjach. Symptomy te obserwuje się zwykle między 3-5 rokiem życia i można je interpretować jako wyraz lęku przed wypowiadaniem się słownym (dzieci używają gestów, pośredników) lub też protestu w stosunku do osób, wobec których dziecko żywi negatywne uczucia. Stan ten może utrzymywać się długo, nawet przez kilka lat.

  Takie dziecko powinno poddane być psychoterapii, czasem wspomaganej farmakologicznie. Przydatne są również ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, logarytmiczne. W skrajnych przypadkach mutyzm wybiórczy może przybierać formę całkowitej odmowy mówienia (mutyzm całkowity). Ta postać zaburzenia na ogół pojawia się nagle i jest częścią składową wybitnie nasilonej lękowej reakcji na stres czy przebyty szok. Towarzyszy ona wyraźnym znamionom lęku, zarówno fizycznym jak i psychicznym. Czasem całkowity mutyzm jest wyrazem nie tylko reakcji na stres, ale także nieprawidłowego, zwłaszcza u dzieci starszych, histeroidalnego rozwoju osobowości dziecka – wtedy określamy ten objaw jako wspomnianą wcześniej afonię histeryczną.

 8. Oligofazja
  Istota zaburzeń mowy upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego rozwoju mowy, który towarzyszy wszystkim zaburzeniom. Ponadto w tej populacji występuje często zjawisko sprzężonych (wielorakich) zaburzeń mowy. Zaburzenia są tym większe, im większy jest defekt inteligencji. Wyróżniamy następujące stopnie niepełnosprawności intelektualnej i związane z tym zaburzenia rozwoju mowy:

  1. stopień lekki (I.I 52-67) – pierwsze słowa pojawiają się po 1 r.ż., najczęściej między 2 a 5 rokiem, zdania po ukończeniu 3 lat
  2. stopień umiarkowany (I.I 36-51 ) – słowa ok. 5 r.ż., zadania w 10 r.ż.
  3. stopień znaczny (I.I 20-35) – proste słowa lub brak mowy
  4. stopień głęboki (I.I 0-19) – mowa nie rozwija się, występuje wokaliza

  Prawie wszystkie dzieci upośledzone umysłowo mają w młodszym wieku wady wymowy – dyslalię. Z zaburzeń mowy często bywa też rozpoznawana dyzartria. Są one o wiele bardziej skomplikowane niż u dzieci z normą intelektualną. Przyczyną tego bywają anomalie anatomiczne powodujące dysglosję. Dysgramatyzm i ubogi słownik upośledzonych umysłowo świadczy o niskiej językowej sprawności systemowej, czyli o niskiej kompetencji lingwistycznej. Budują oni zadania niepoprawne pod względem gramatycznym lub semantycznym oraz nie zauważają i nie korygują błędów. Są mało wrażliwi na poprawiane. Zaburzenia głosu i słuchu występują stosunkowo często wśród tej grupy dzieci. Bardzo trudno jest zdiagnozować dziecko niedorozwinięte umysłowo z zaburzonym słuchem, gdyż najczęściej nie rozumie ono instrukcji badania. Również niepłynność mówienia jest zjawiskiem często notowanym w populacji upośledzonych umysłowo. W przypadku dzieci z zespołem Downa mamy raczej do czynienia z giełkotem, a wśród dzieci lekko upośledzonych umysłowo, występuje przeważnie jąkanie.

 9. Schizofazja
  W klasycznej psychopatologii jest to termin używany do określenia charakterystycznego dla schizofrenii rozkojarzenia mowy i to zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych. Ujawnia się w postaci niespójnych wypowiedzi językowych. Zaburzenia mowy w rozmaity sposób dotyczą struktury całych tekstów (struktura zdania w zasadzie zostaje nie naruszona), i to zarówno tekstów dialogowych, jak i monologowych. Wiążą się one ze swoistą interpretacją zjawisk rzeczywistości. Głębokość zaburzenia mowy zależy od stopnia w jakim uprzednio dziecko zdołało rozwinąć tę umiejętność. Dzieci stają się małomówne, a struktura budowanych przez nich zdań jest nieprawidłowa i dziwaczna. Potrafią powtórzyć zasłyszana przed kilku miesiącami rozmowę, której były świadkiem. Mówią o sobie w trzeciej lub drugiej osobie, tworzą neologizmy, a dominującą formą wypowiedzi jest monolog. Najczęściej przyjmuje się, że do postawienia rozpoznanie schizofrenii dziecięcej nieodzowne jest wystąpienie objawów choroby przed 10. rokiem życia dziecka (przed okresem pokwitania), przy czym muszą być one poprzedzone kilkuletnim okresem prawidłowego rozwoju.

 

Opracowanie pedagog, logopeda:

mgr Dorota Kostek

 

Bibliografia

 1. Bogdanowicz M., 1991: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa
 2. Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T. 2001: Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkól ogólnodostępnych, Warszawa
 3. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), 1999: Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Warszawa
 4. Natowska H., 1980: Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, Opole
 5. Sawa B. 1990: Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa
 6. Styczek I., 1982: Logopedia, Warszawa
 7. Tarnowski Z., 1999: Jąkanie, Warszawa
 8. Tarkowski Z., 1997: Klasyfikacja niepłynności mówienia. „Audiofonologia” T. X