Sprawozdanie z realizacji programu mediacji w Szkole Podstawowej w Kuryłówce w roku szkolnym 2017/2018

 

W roku 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Kuryłówce we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku realizowała innowacyjny program mediacji rówieśniczej „Wybieram język serca, mówię jak żyrafa”.

Główny cel programu to wprowadzenie mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej jako formy rozwiązywania konfliktów drogą bez przemocy w środowisku szkolnym.

Projekt zakłada szerzenie idei mediacji wśród uczniów, a także wśród ich rodziców, w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.

Założone przez nas cele to przede wszystkim:

  • przygotowanie grupy uczniów do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych,
  • nabycie przez uczniów umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów,
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
  • uświadomienie uczniom i ich rodzicom korzyści płynących z mediacji jako jednej z form rozwiązywania konfliktów.

Zaplanowaliśmy szereg działań, które w miarę zauważanych potrzeb  modyfikowaliśmy. Podstawą w planowanych działaniach był program Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga – język szakala i żyrafy.

Pierwszym z zadań prowadzonych w szkole było szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez Monikę Chrząstek i Justynę Sandomierską (25.10.2017 r.). Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli z mediacją oraz jej wykorzystaniem w środowisku szkolnym.

Kluczowym w programie jest dla nas wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zapoznanie ich z ideą mediacji. Szczególną uwagę zwróciliśmy na klasę VI (24 uczniów) – uczniowie przez I semestr objęci byli warsztatami
w oparciu o porozumienie bez przemocy. Zajęcia miały charakter cykliczny – odbywały się co tydzień. Po półrocznej pracy wyłoniliśmy uczniów, którzy kontynuowali zajęcia w II semestrze – były to warsztaty dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Ważne było dla nas, aby byli to uczniowie którzy chcą w przyszłości pomagać rówieśnikom w rozwiązywaniu konfliktów. W zajęciach tych uczestniczyło 14 uczniów. Uczniowie podczas posumowania innowacji otrzymali certyfikaty mediatorów rówieśniczych w dniu 16.06.2018 r.

W klasach IV, V i VII prowadziłyśmy zajęcia (po 4 godz. z każdą klasą) nt. emocji, konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, ćwiczyłyśmy z uczniami komunikowanie się językiem żyrafy oraz zapoznawałyśmy ich z mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktów.

W klasach I, II i III przeprowadziłyśmy cykl warsztatów (po 4 godz. dla klasy) mających na celu poznanie uczniów z elementami PBP – język szakala i żyrafy oraz mediacji – sposobem rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym, zachęcenie do brania udziału w mediacji.

Łącznie przeprowadziłyśmy 55 zajęć z uczniami Szkoły Podstawowej w Kuryłówce.

Oprócz zajęć z uczniami nauczyciele przeprowadzili liczne działania mające na celu zapoznanie uczniów z językiem żyrafy i mediacją (zajęcia prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w klasach I-III, zajęcia w świetlicy szkolnej, Tydzień Mediacji).

W trakcie realizacji projektu ważne było spotkanie z rodzicami, aby jak najbardziej zaangażować ich do współpracy (prelekcja podczas wywiadówki w dn. 04.12.2017 r. prowadzona przez Justynę Sandomierską).

Aby twórczo zaangażować chętnych uczniów w upowszechnianie mediacji
w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz czynne tworzenie projektu zaplanowano zorganizowanie konkursów.  Konkursy składały się z trzech kategorii:

  • konkurs na przestrzenny model
  • konkurs plastyczny – logo projektu
  • wiersz propagujący mediację – dla chętnych uczniów wraz z rodzicami.

Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się podczas uroczystego podsumowania roku projektu w dniu 16.06.2018 r.

Ewaluacja programu mediacji szkolnej „Wybieram język serca, mówię jak żyrafa” została przeprowadzona wśród uczniów klasy VI  w formie anonimowej ankiety podczas ostatnich zajęć. Ankieta zastała opracowana przez M. Chrząstek i J. Sandomierską.  Celem badania było poznanie  opinii szóstoklasistów na temat zrealizowanego programu  mediacji szkolnej (opracowanie wyników badania w załączniku).

Pani pedagog Małgorzata Kordas przedstawiła prowadzone działania podczas Sieci Samokształcenia Dyrektorów Szkół Powiatu Leżajskiego w dniu 23.05.2018 r. oraz Sieci Współpracy Psychologów i Pedagogów Szkolnych Powiatu Leżajskiego w dniu 12.09.2018 r.

 

Realizatorzy projektu:

Małgorzata Kordas

Monika Chrząstek

Justyna Sandomierska

Opracowanie:

Justyna Sandomierska