XII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„IDOL – BOHATER – AUTORYTET”

 

22 marca 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono XII edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „IDOL – BOHATER – AUTORYTET”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i finalistów biorących udział w konkursie.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Wicestarosta Leżajski – pan Marek Kogut.
 2. Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty – pani Krystyna Czubara
 3. Dyrektor Finansowy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – pan Maciej Zatoński.
 4. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – pan Wojciech Kostek.
 5. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – pani Maja Horoszko.
 6. Organizatorzy i jury konkursu: pani Dorota Kostek, pani Jolanta Kędzierska, pani Dorota Śliwa.
 7. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

XII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem: „IDOL – BOHATER – AUTORYTET”, dotyczył dotyczący następujących strategii profilaktycznych:

a) promocyjnej:

– promowanie wśród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu przez ukazywanie odpowiednich wzorców (uczciwość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie wartościowych inicjatyw, praca zespołowa);

b) informacyjnej:

– przekazanie informacji na tematy zachowań godnych naśladowania oraz udziału mediów (Telewizja, Prasa, Internet) w kreowaniu zachowań u młodzieży, rozumienie i rozróżnianie pojęć idol, bohater, autorytet;

c) edukacyjnej:

– pomoc w rozwoju ważnych umiejętności życiowych: uzasadnienia własnych przekonań dotyczących wyborów osób znaczących, określeniu własnej i konstruktywnej hierarchii wartości – idol,

– oparcie wychowania na przykładzie osób, które zachowały się uczciwie, wykazały się odwagą, chęcią niesienia pomocy innym – bohater,

– modelowanie zachowań uczniów w domu i szkole poprzez podkreślanie pozytywnych wzorców zachowań w kształtowaniu osobowości uczniów – autorytet;

d) alternatywnej:

– stwarzanie możliwości realizowania potrzeb samorealizacji i artystycznych poprzez pozytywną działalność (udział w konkursie).

 Celem konkursu było:

– Umiejętność zdefiniowania pojęć idol, bohater, autorytet w odniesieniu do dzieł literackich, filmowych oraz rzeczywistości realnej, medialnej i wirtualnej.

– Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym.

– Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

– Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.

– Ochrona uczniów przed manipulacjami i szkodliwymi działaniami pseudoidoli.

Konkurs został zorganizowany przez panią pedagog Dorotę Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, która zainicjowała i opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz panią Jolantę Kędzierską z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odpowiedzialną za przygotowanie wystawy prac plakatowych.

Patronat nad  XII Powiatowym Profilaktycznym Konkursem Plakatowym pod hasłem: „IDOL – BOHATER – AUTORYTET” sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami XII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało wniosek pani pedagog Doroty Kostek na realizację XII edycji konkursu.

 Na konkurs wpłynęło 136 prac, w tym: 82 ze szkół podstawowych i 54 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek – przewodnicząca
 2. Jolanta Kędzierska – członek,
 3. Wojciech Kostek – członek,
 4. Dorota Śliwa – protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista laureatów i finalistów XII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „IDOL – BOHATER – AUTORYTET” przedstawia się następująco:

Nagroda dla laureata:

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

 1. Kamil Dec                              kl. IV b
 2. Izabela Dąbek                        kl. V b
 3. Kamila Duszyńska     kl. V a

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli

 1. Faustyna Czerwonka kl. VI
 2. Katarzyna Waluda     kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku

 1. Katarzyna Wylaź       kl. V b

 Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

 1. Zuzanna Chmura                   kl. VI b

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce

 1. Kamila  Kochman                  kl. V

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

 1. Justyna Pietrycha                   kl. VI

Szkoła Podstawowa  nr 3 w Leżajsku

 1. Karolina Giża                         kl. IV b

Nagrody dla laureata:

Gimnazjum w Kuryłówce  

 1. Aleksandra Fus – kl. III b
 2. Joanna Korzeniec – kl. I a
 3. Monika Kopel – kl. III a
 4. Aleksandra Kołcz – kl. I a
 5. Agnieszka Baj – kl. III a

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku

 1. Katarzyna Drozd kl. I e
 2. Marzena Leja kl. III f
 3. Anna Pliszka kl. III b
 4. Aleksandra Motor kl. III b

Gimnazjum w Giedlarowej    

 1. Mateusza Tudryn kl. I b

 Wyróżnienie dla finalisty

 Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie,  

 1. Filip Czaban                           kl. V a
 2. Daria Paul                              kl. IV b
 3. Konrad Kracyło                     kl. IV a
 4. Patrycja Paszek                      kl. V a
 5. Wiktoria Starniowska            kl. V b

Szkoła Podstawowa  nr 3 w Leżajsku  

 1. Joanna Upchurch                   kl. IV a
 2. Karolina Gwóźdź                  kl. IV b
 3. Karolina Działo                      kl. VI a
 4. Aleksandra Kolanko             kl. VI b

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli  

 1. Magdalena Mokrzycka          kl. VI
 2. Anna Kiełboń                                    kl. V
 3. Marcelina Winiarska             kl. V

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku, 

 1. Edyta Pliszka                                     kl. VI b
 2. Michalina Janda                     kl. VI b

Szkoła Podstawowa w Hucisku

 1. Tomasz Turczyn                     kl. V
 2. Patrycja Stalica                      kl. V

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

 1. Patrycja Półtorak                   kl. V b
 2. Magdalena Śliwa                   kl. VI a

GOK Kuryłówka  

 1. Izabela Gondek                     kl. VI

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce

 1. Mateusz Pietrycha                  kl. IV
 2. Wojciech Kopel                     kl. V

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku  

 1. Oliwia Jakubowska                kl. V
 2. Ksenia Dziob                         kl. VI

Zespół Szkół w Dąbrowicy  

 1. Hubert Kycia                         kl. V
 2. Julia Darnia                            kl. V

 Wyróżnienie dla finalisty:

Gimnazjum w Kuryłówce  

 1. Jakub Sopylak            kl. III a
 2. Karolina Czerwonka kl. II a
 3. Natalia Czapla            kl. I a
 4. Magdalena Jeż           kl. III b
 5. Ewa Wilkos                kl. III a
 6. Aleksander Wnuk      kl. II b
 7. Magdalena Pietrycha kl. III b
 8. Karolina Koba            kl. I a
 9. Beniamin Góźdź        kl. III b

Gimnazjum w Giedlarowej      

 1. Dawid Rączka           kl. III c
 2. Jakub Śmiałek            kl. I b
 3. Anna Wójcik              kl. I b
 4. Piotr Burek                 kl. I a

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku  

 1. Klaudia Kuczek         kl. III d

Gimnazjum w Nowej Sarzynie        

 1. Izabela Dec                kl. III d

 Podziękowania dla nauczycieli – opiekunów:

 Małgorzata Sztyrak – Zespół Szkół w Kuryłówce

 1. Anna Chmura – Zespół Szkół w Giedlarowej
 2. Barbara Kuczek – Gimnazjum Miejskie w Leżajsku
 3. Halina Mryc-Noga – Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie
 4. Elżbieta Fus – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli
 5. Małgorzata Czyż-Czerwonka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
 6. Lidia Pikuła – Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
 7. Beata Wójtowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 8. Małgorzata Mach – Szkoła Podstawowa  nr 3 w Leżajsku
 9. Renata Zdeb-Waliłko – Szkoła Podstawowa w Hucisku
 10. Zofia Frączek-Skwara – Zespół Szkół w Dąbrowicy
 11. Iwona Paul – Gimnazjum w Nowej Sarzynie
 12. Joanna Kotulska – Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

Dorota Kostek

Pedagog PPP w Leżajsku