XI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2012

„IDOL – BOHATER – AUTORYTET”

W XI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2012” pod hasłem „IDOL – BOHATER – AUTORYTET” wystąpiło siedem zespołów teatralnych – cztery w kategorii szkół podstawowych i trzy w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany w dniu 22 maja 2012 r. w Leżajsku, w Miejskim Centrum Kultury przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami przeglądu była Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Powiat Leżajski.

Cykliczny Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych pod hasłem „IDOL – BOHATER – AUTORYTET” dotyczył następujących strategii profilaktycznych:

a) promocyjnej:

– promowanie wśród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu przez ukazywanie odpowiednich wzorców (uczciwość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie wartościowych inicjatyw, praca zespołowa).

b) informacyjnej:

– przekazanie informacji na tematy zachowań godnych naśladowania oraz udziału mediów (Telewizja, Prasa, Internet) w kreowaniu zachowań u młodzieży, rozumienie i rozróżnianie pojęć idol, bohater, autorytet oraz

c) edukacyjnej:

– pomoc w rozwoju ważnych umiejętności życiowych: uzasadnienia własnych przekonań dotyczących wyborów osób znaczących, określeniu własnej i konstruktywnej hierarchii wartości – idol,

– oparcie wychowania na przykładzie osób, które zachowały się uczciwie, wykazały się odwagą, chęcią niesienia pomocy innym – bohater,

– modelowanie zachowań uczniów w domu i szkole poprzez podkreślanie pozytywnych wzorców zachowań w kształtowaniu osobowości uczniów – autorytet,

d) alternatywnej:

– stwarzanie możliwości realizowania potrzeb samorealizacji i artystycznych poprzez pozytywną działalność (udział w konkursie).

Podczas przygotowań do udziału w tegorocznym przeglądzie uczniowie opanowali podstawowe wiadomości i umiejętności w obszarach:

– Umiejętność zdefiniowania pojęć idol, bohater, autorytet w odniesieniu do dzieł literackich, filmowych oraz rzeczywistości realnej, medialnej i wirtualnej.

– Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym.

– Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

– Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.

– Ochrona uczniów przed manipulacjami i szkodliwymi działaniami pseudoidoli.

Jury przeglądu oceniające występy grup teatralnych w składzie:

  1. Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku, organizator i koordynator przeglądu – przewodnicząca Jury,
  2. Ks. Jerzy Gałązka – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu – członek Jury,
  3. Jolanta Korasadowicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Leżajsku – członek Jury,

po długich obradach dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

            Wyniki XI Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2012” pod hasłem „IDOL – BOHATER – AUTORYTET” przedstawiają się następująco:

w kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej za przedstawienie pt. „Decyzja należy do Ciebie”, II miejsce zajęła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku za przedstawienie pt. „Oto Król”, a III miejsce przypadło w udziale uczniom ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie za inscenizację pt. „Józki, Jaśki i Franki”.

Jury za najlepszą aktorkę w kategorii szkół podstawowych uznało Annę Rejman ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, a najlepszym aktorem został wybrany Dominik Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

            W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła grupa teatralna z Gimnazjum w Nowej Sarzynie za przedstawienie pt. „Jan Paweł II”, II miejsce grupa teatralna z Gimnazjum w Dąbrowicy za inscenizację pt. „Oscar i Pani Róża”, a III miejsce grupa teatralna Biała Mafia z Gimnazjum w Łętowni za przedstawienie pt. „Galeria”.

Najlepszym aktorem został wybrany Dawid Paul z Gimnazjum w Nowej Sarzynie, a najlepszą aktorką, tak jak w roku poprzednim Anita Pecyna – z Gimnazjum w Dąbrowicy.

            W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli Wicestarosta Leżajski pan Marek Kogut, Dyrektor PPP w Leżajsku pan Wojciech Kostek oraz Dyrektor leżajskiego MCK pani Maria Horoszko.

 

Dorota Kostek

                                                                                              Pedagog PPP w Leżajsku