X Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 2011

„M… JAK MEDIACJA”

 

X jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2011” pod hasłem „M… JAK MEDIACJA” wystąpiło sześć zespołów teatralnych – po trzy w każdej kategorii wiekowej.

Przegląd został zorganizowany w dniu 11 maja 2011 r. w Leżajsku, w Miejskim Centrum Kultury przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kultury.

Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Cykliczny Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych pod hasłem „M… JAK MEDIACJA: konstruktywne rozwiązywanie konfliktów” dotyczył profilaktyki konfliktów szkolnych w grupie i między grupami poprzez konstruktywne rozwiązywanie sporów; eliminowanie agresji prowadzące do wyłonienia dwóch zwycięzców – to efekt mediacji; uczenie odpowiedzialności i porozumiewania się bez przemocy; włączenie problematyki trudnych zachowań w program profilaktyczny szkoły.

Mamy nadzieję, że podczas przygotowań do udziału w tegorocznym przeglądzie uczniowie opanowali podstawowe wiadomości i umiejętności w obszarach:

I. Profilaktyka:

 • zapoznanie się z mediacją jako alternatywą dla kłótni i sporów,
 • poznanie roli mediatora w rozwiązywaniu konfliktów,
 • zasad prowadzenia prostych mediacji o określonym temacie i założeniach;
 • nauka szacunku dla drugiego człowieka;
 • uświadomienie, że zło i krzywda wyrządzona konkretnej osobie, wymagają zadośćuczynienia;
 • zwiększenie świadomości uczniów w kwestii możliwości współtworzenia pokoju społecznego.

II. Interwencja:

 • umiejętność wcielania się w różne role podczas mediacji,
 • przedstawienia i obrony swoich racji,
 • rozpoznanie stanowiska oraz interesów stron konfliktu i wskazanie możliwych rozwiązań sporów dotyczących szkolnego życia pod opieką wychowawcy,
 • pedagoga i\lub psychologa szkolnego,
 • zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
 • pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Sponsorami przeglądu była Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Leżajskie.

Jury przeglądu oceniające występy grup teatralnych w składzie:

 1. Pani Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku, organizator i koordynator przeglądu – Przewodnicząca Jury,
 2. Pani Krystyna Czubara – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – członek Jury,
 3. Ks. psycholog Jerzy Gałązka – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu – członek Jury,
 4. Pani Jolanta Korasadowicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Leżajsku – członek Jury,

po obradach dokonało rozstrzygnięcia przeglądu.

Wyniki X jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna Leżajsk 2011” przedstawiają się następująco:

w kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół teatralny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku, który przedstawił inscenizację pt. „Sąsiedzi”; II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej za przedstawienie pt. „Lustro”, a III miejsce grupa teatralna Promyk ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za przedstawienie pt. „Konstruktywne rozwiązywanie problemów”.

Jury za najlepszą aktorkę w kategorii szkół podstawowych uznało Agnieszkę Misiak ze Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej, natomiast najlepszym aktorem został Tomasz Kucek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła grupa teatralna z Gimnazjum w Dąbrowicy za przedstawienie pt. „Na zakręcie”, II miejsce grupa teatralna Biała Mafia z Gimnazjum w Łętowni za przedstawienie pt. „Od dzwonka do dzwonka”, a III miejsce uczniowie z Gimnazjum w Grodzisku Górnym za przedstawienie pt. „Bajka o mediacji”. Najlepszym aktorem został wybrany Adrian Kyć, a najlepszą aktorką Anita Pecyna – z Gimnazjum w Dąbrowicy.

W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli: Wicestarosta Leżajski pan Robert Żołynia, dyrektor PPP w Leżajsku pan Wojciech Kostek oraz dyrektor leżajskiego MCK pani Maria Horoszko.

 

Dorota Kostek

Pedagog PPP w Leżajsku