Statut poradni

 

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W LEŻAJSKU

Rozdział I     Postanowienia ogólne
Rozdział II    Organy poradni
Rozdział III   Cele i zadania poradni
Rozdział IV   Pracownicy poradni
Rozdział V    Organizacja poradni
Rozdział VI   Dokumentacja poradni
Rozdział VI   Postanowienia końcowe

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU  tekst jednolity

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 223, poz.1869 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 173, poz. 1072).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 133).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz.1324 z późn. zm.).
 8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy statut określa organizację i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Leżajsku zwanej dalej „poradnią”
 2. Siedzibą poradni jest miasto Leżajsk, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 8.
 3. Poradnia używa dwóch pieczątek podłużnych pieczęci o następującej treści:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku
  ul. Marii Curie- Skłodowskiej 8, 37- 300 Leżajsk,
  tel./fax 17/242 07 99

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 8, 37- 300 Leżajsk
tel./fax 17/242 07 99
REGON 001030180, NIP 816-13-05-370

oraz jednej pieczęci małej okrągłej o treści:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

 • Pieczęć podłużna jest umieszczana na wszystkich dokumentach wychodzących z poradni. Dostęp do pieczęci ma dyrektor poradni i pracownik administracyjny.

 

§ 2

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku zwana dalej „poradnią” jest placówką oświatową. Powołana została Decyzją Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 10.09.1993 r. na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych z dnia 11.06.1993 (Dz. U. Nr 67, poz. 322).
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Leżajski.
 4. Rejon działania poradni obejmuje: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, placówki opieki i kształcenia specjalnego na terenie miasta Leżajsk i gminy Leżajsk, miasta i gminy Nowa Sarzyna, gminy Kuryłówka i gminy Grodzisko Dolne.
 5. Poradnia jest placówką publiczną; korzystanie w poradni z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej przez dzieci, rodziców oraz nauczycieli objętych rejonem działania poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.
 7. Poradnia jest jednostką budżetową. Obsługę finansową poradni prowadzi Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku.
 8. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.
  Za dokumentację finansową odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku.

Rozdział II

ORGANY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

§ 3

 1. Organami poradni są:

dyrektor,
rada pedagogiczna

§ 4

Dyrektor Poradni

 1. Stanowisko dyrektora poradni powierza organ prowadzący poradnię.
 2. Dyrektor jest wybierany w drodze konkursu na 5 lat wg odrębnych przepisów. Organ prowadzący może przedłużyć osobie zajmowane przez nią stanowisko wg odrębnych przepisów.
 3. Stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi, który:
  1)posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,
  2)posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
  3)posiada co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
  4)w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w tej placówce oświatowej,
  5)posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oświatowej.
 4. Dyrektor może być odwołany z funkcji:
  1) na własną prośbę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
  2)z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku szkolnego za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
  3)w razie otrzymania negatywnej oceny pracy na stanowisku dyrektora z inicjatywy organu prowadzącego poradnię.
 5. Dyrektor poradni w szczególności:
  1) kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz w kraju i za granicą,
  2) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne poradni,
  3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4) realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji,
  5) ustala zakres czynności poszczególnych pracowników i ich kompetencje zgodnie z przepisami i potrzebami poradni,
  6) przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej,
  7) powołuje zespoły orzekające, przewodniczy posiedzeniom zespołu orzekającego,
  8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  9) powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz zespoły zadaniowe,
  10) bierze bezpośredni udział w działalności podstawowej poradni i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykonanie,
  11) organizuje współdziałanie poradni z instytucjami w środowisku lokalnym, regionie podkarpackim, Polsce i za granicą,
  12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki współpracując z Biurem Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku,
  14) dba o mienie poradni oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
  15) rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni,
  16) w przypadku niezgodności pracownika z opinią dyrektora pracownik może odwołać się do rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu nadzorującego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, pracodawcą dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych, pracowników nie będących nauczycielami i administracji. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1)    zatrudnienia i zwolnienia pracowników poradni,
  2)    przyznania nagród dyrektora,
  3)    wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni,
  4)    występuje w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wszystkich pracowników poradni, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 7. Dyrektor poradni w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną
 8. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
 9. W razie nieobecności dyrektora poradni, jego kompetencje przejmuje i pełni, powołana przez niego, zastępująca go osoba, upoważniona pisemnie w książce zarządzeń przez dyrektora poradni na dany dzień lub okres.

 

Rada Pedagogiczna Poradni
§ 5

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni realizującym zadania wynikające ze statutu kierując się uprzednio ustalonym regulaminem (Załącznik Nr 1).
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
  1) dyrektor jako jej przewodniczący,
  2) nauczyciele pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  w poradni.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej w określonych punktach programu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
 6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków.
 7. Zebrania rady są protokołowane. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od jej zakończenia. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu zapoznać się z jego treścią i zgłosić przewodniczącemu ewentualne poprawki.
 8. Rada pedagogiczna na kolejnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu przez głosowanie.
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy wszystkich spraw poruszanych na posiedzeniu rady.
 10. Zebrania plenarne są planowane w rocznym planie pracy poradni i są zatwierdzane przez radę pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 11. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje, prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie posiedzenia.
 12. Zawiadamianie o terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący zawiesza w książce zawiadomień i zarządzeń, a członkowie potwierdzają podpisem przyjęcie terminu do wiadomości.
 13. Przewodniczący rady przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności poradni.

 

§ 6

 1. Rada pedagogiczna zatwierdza:
  1) program rozwoju poradni, w tym roczny plan realizowanych zadań,
  2) roczny plan pracy poradni obowiązujący w danym roku szkolnym,
  3) regulaminy o charakterze wewnętrznym.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:
  1) innowacyjnych form pracy w poradni,
  2) organizacji doskonalenia nauczycieli,
  3) przyjęcia statutu poradni,
  4) arkusza organizacji poradni na dany rok szkolny.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1) organizację pracy w poradni, w tym tygodniowy rozkład pracy pracowników,
  2) projekt planu finansowego poradni,
  3) wnioski dyrektora poradni o przyznanie nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli poradni,
  4) propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć.
 4. Rada pedagogiczna ma prawo zgłosić w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje obowiązki.
 5. W przypadku wyżej określonym organ prowadzący poradnię przeprowadza postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej:
  1) w przypadku zaistniałej sytuacji konfliktowej między pracownikiem a dyrektorem – pracownik ma prawo do uzyskania opinii rady pedagogicznej, bądź odwołania się do organu prowadzącego lub nadzorującego,
  2) dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej podjętej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący i nadzorujący celem zajęcia przez nie stanowiska,
  3) organ nadzorujący w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
  4) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. W sprawach sporu między organami rada pedagogiczna powołuje w tajnym głosowaniu zespól mediacyjny. Zespól przedstawia radzie pedagogicznej wypracowaną propozycję rozwiązania sporu.

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

§ 7

 1. Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do 19 r. życia bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

§ 8

 1. Do zadań poradni należy:
  1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
  Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
  1) wydanie opinii;
  2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 3. Opinie, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami § 8 ust.4 i 5.
  Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 3, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Jest składany w postaci papierowej.
  1) Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
  2) Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
  3)  Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 4, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
  4) W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 4 pkt.1, informując o tym osobę składającą wniosek.
 5. Opinia poradni zawiera:
  1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
  2) numer opinii;
  3) datę wydania opinii;
  4) podstawę prawną wydania opinii;
  5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
  6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
  7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
  8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim  uczniem;
  9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
  10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
  11) podpis dyrektora poradni.
 6. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 7. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 9.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
  1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
  2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w szczególności w formie:
  1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
  2) terapii rodziny;
  3) grup wsparcia;
  4) prowadzenia mediacji;
  5) interwencji kryzysowej;
  6) warsztatów;
  7) porad i konsultacji;
  8) wykładów i prelekcji;
  9) działalności informacyjno-szkoleniowej.
 3. Realizowanie przez poradnię zadań, o których mowa w § 13 ust.1 polega w szczególności na:
  1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 13 ust. 1, pomocy w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
  b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu
  i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
  4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 13 ust. 1, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
 4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są realizowane w szczególności w formie:
  1)  porad i konsultacji;
  2)   udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
  3)  udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
  4)  warsztatów;
  5)  grup wsparcia;
  6)  wykładów i prelekcji;
  7)  prowadzenia mediacji;
  8)  interwencji kryzysowej;
  9)  działalności informacyjno-szkoleniowej;
  10) od 1 stycznia 2016 roku organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

§ 10.

 1. Od 1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku będzie prowadziła wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
  1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
  2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;
  3) realizacji podstaw programowych;
  4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;
  6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
  7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
 2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
  1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§ 11.

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 12.

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w poradni specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, którzy pracują indywidualnie i w zespołach zadaniowych.
 2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 3. Specjaliści realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności
  w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 4. Zadania specjalistów realizowane poza poradnią obejmują w szczególności:
  1)    wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
  2)    pomoc w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w nauce, w tym ryzyka wystąpienia ich u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  3)    udział w zespołach powoływanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na pisemny wniosek dyrektorów); pomoc w opracowywaniu i realizowaniu IPET,
  4)    warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  5)    zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;
  6)    porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
  7)    pracę w punktach konsultacyjnych;
  8)    badania przesiewowe;
  9)    diagnozę;
  10) diagnozę, preorientację i poradnictwo zawodowe;
  11) ankietowanie klientów;
  12) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach;
  13) interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje.

§ 13.

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 14

 1. W   poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające:
  1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  3) o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  4) oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły orzekające są organizowane i działają w poradni zgodnie z regulaminem (Załącznik Nr 2).
 3. Zespoły i ich skład powołuje dyrektor poradni.
 4. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zwanych wnioskodawcą.
 5. Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni (szkoły znajdujące się w gminach: Giedlarowa, Grodzisko Dolne,  Kuryłówka, miasto i gmina Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sarzyna).
 6. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.
 7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 8. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Rozdział IV

PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

§ 15

 1. Liczbę pracowników pedagogicznych ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnię w oparciu o liczbę dzieci od 0 – 19 lat w rejonie działania poradni.
 2. W poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, którzy prowadzą obsługę administracyjną.
 3. Liczbę pracowników obsługi i administracji ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnię w zależności od potrzeb.
 4. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor poradni z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela, a pracowników administracji i obsługi z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.
 5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w poradni są posiadane kwalifikacje pedagogiczne potwierdzone magisterskim dyplomem uczelni wyższej, świadectwem o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych na kursie kwalifikacyjnym, studiach podyplomowych, wydane przez Szkołę Wyższą lub Zakład Kształcenia Nauczycieli.
 6. Nauczyciel psycholog zatrudniony w poradni jest uprawniony i zobowiązany jest do:
  1) prowadzenia badań psychologicznych zgłaszających się dzieci, dokonania diagnozy odchyleń i zaburzeń rozwojowych, opracowania informacji, opinii,
  2) prowadzenia doradztwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodzicówi nauczycieli oraz ustalenia metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń,
  3) kształtowania u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  4) prowadzenia różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej, opracowania programów terapii i rozwoju,
  5) inicjowania działalności terapeutycznej w środowisku oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzowania wiedzy psychologicznej,
  6) udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w rodzinie i w placówkach,
  7) współdziałania z innymi instytucjami,
  8) udziału w pracach zespołów orzekających,
  9) ścisłej współpracy z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,
  10) podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Nauczyciel pedagog zobowiązany i uprawniony jest do:
  1) prowadzenia badań pedagogicznych dzieci zgłaszanych do poradni, dokonywania diagnozy wiadomości i umiejętności, opracowania informacji, opinii,
  2) prowadzenia doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomagania szkołom i przedszkolom w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
  3) opracowania indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz ukierunkowywania pracy z uczniami wybitnie zdolnymi,
  4)  popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli,
  5)  wspierania rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i pracy wychowawczej w środowisku,
  6) prowadzenia indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej, inspirowania terapii pedagogicznej w szkołach lub przedszkolach, udzielania pomocy merytorycznej w tym zakresie,
  7) współdziałania z innymi instytucjami w sprawach dzieci i młodzieży,
  8) prowadzenia dokumentacji badań,
  9) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,
  10) udziału w pracach zespołów orzekających,
  11) podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 8. Nauczyciel logopeda uprawniony i zobowiązany jest do:
  1) dokonywania diagnozy logopedycznej,
  2) wskazywania źródeł i przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem (rodzicom, nauczycielom),
  3) prowadzenie terapii wad wymowy,
  4) współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektowniejszych sposobów terapii,
  5) szerzenie wiedzy logopedycznej szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w wieku szkolnym,
  6) prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz prowadzenia profilaktyki i doradztwa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Nauczyciel – fizjoterapeuta – rehabilitant ruchowy uprawniony jest do prowadzenia badań diagnostycznych określających poziom rozwoju ruchowego dziecka i zobowiązany do prowadzenia fizjoterapii w tym rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii dziecka po przeprowadzonych konsultacjach medycznych z lekarzem ortopedą lub innym specjalistą.
 10. Nauczyciel – doradca zawodowy uprawniony jest do:
  1) diagnozowania indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów,
  2) udzielania informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy,
  3) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących wybór zawodu,
  4) udzielania indywidualnych  porad zawodowych uczniów,
  5) pomocy w zaplanowaniu ścieżki zawodowej,
  6)  poradnictwa dla rodziców i nauczycieli.
 11. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w poradni w zakresie nowych specjalności uzyskuje nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu określonej specjalności.
 12. Samodzielny referent administracyjny uprawniony jest do:
  1) prowadzenia sekretariatu, przyjmowanie stron i udzielanie informacji, rejestracja petentów,
  2) prowadzenia S.I.O., Bazy3P,
  3) prowadzenia dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,
  4) przyjmowania telefonów,
  5) prowadzenia ksiąg inwentarzowych,
  6) zaopatrzenia placówkę w materiały biurowe, środki czystości i pomoce do badań,
  7) nadawanie numerów opinii, informacji i orzeczeń,
  8) prowadzenia dziennika korespondencyjnego wychodzących pism i orzeczeń,
  9) prowadzenia archiwum poradni,
  10) nadzór z zakresu BHP w poradni,
  11) innych prac wynikających z bieżących potrzeb poradni.
 13. W poradni pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą udzielać wolontariusze.
 14. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad o których mowa w ust. 3 i 5.
 15. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
  16. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w poradni, pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 16

Obowiązki pracowników poradni

 1. Pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zobowiązani są do realizacji jej uchwał.
 2. Pracownicy zobowiązani są do udziału w opracowaniu programów rozwoju, rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.
 3. Pracownicy zobowiązani są do realizacji zadań wynikających z wewnętrznego mierzenia jakości pracy wg przyjętego harmonogramu.
 4. Nauczyciele poradni zobowiązani są do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.
 5. Szczegółowe obowiązki wszystkich pracowników poradni określają ich indywidualne przydziały czynności.

§ 17

Prawa pracowników poradni

 1. Współdecydowanie o kwalifikacji dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy na posiedzeniu zespołu orzekającego, na podstawie wyników z badań i rozpoznania sytuacji dziecka.
 2. Podejmowanie innowacyjnych form pracy za zgodą rady pedagogicznej.
 3. Podejmowanie decyzji o zastosowanych metodach badań i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecanej względem indywidualnych przypadków.
 4. Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora poradni oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ośrodków metodycznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 

Rozdział V

ORGANIZACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

§ 18

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji poradni zawiera liczbę pracowników poradni, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie
  są przewidziane ferie szkolne.
 4. Pracownicy pedagogiczni poradni maja prawo do urlopu wypoczynkowego
  w wymiarze 35 dni roboczych, na zasadach ustalonych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
 5. Czas pracy poradni trwa od 7.45. do 16.00.
 6. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.
 7. Pracownicy pracują wg ustalonego tygodniowego harmonogramu, udostępnionego do wglądu w sekretariacie.
 8. Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią.
 9. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy poradnią a przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi oraz innymi określone są w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy dyrektorem poradni a dyrektorem placówki.
 10. Formy pracy realizowane przez pracowników poradni są wykonywane indywidualnie, w zespole psycholog-pedagog, psycholog-pedagog-logopeda oraz psycholog-pedagog-logopeda-fizjoterapeuta.
 11. Zespoły zadaniowe działające w poradni funkcjonują na podstawie planów pracy opracowanych na dany rok szkolny. Pracami zespołów kierują koordynatorzy powołani przez dyrektora poradni.
 12. Pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa regulamin organizacyjny zespołu. Za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie prowadzonego w poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odpowiada powołany przez dyrektora poradni koordynator zespołu.

Rozdział VI

DOKUMENTACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

§ 19

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
  1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania, numer identyfikacyjny PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz adres zamieszkania
  2) rejestr wydanych opinii zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii (PPP.433) oraz datę wydania opinii;
  3) rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer  orzeczenia (PPP 434) oraz datę wydania orzeczenia;
  4) rejestr wydanych zaświadczeń (PPP 422);
  5) księgę planowania – zapisów przyjęć (PPP 0131);
  6) księgę rejestrową udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (PPP 420)
  7) księgę protokołów zespołów orzekających;
  8) księgę protokołów rady pedagogicznej;
  9) dokumentację nadzoru pedagogicznego;
  10)  dokumentację przebiegu realizacji zadań rocznych;
  11)  księgę zarządzeń dyrektora poradni;
  12)  dziennik korespondencji;
  13)  zeszyt wyjść w celu wykonania pracy poza poradnią;
  14)  inną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami oraz ułatwiająca funkcjonowanie poradni i nadzór dyrektora.
 2. Pracownicy pedagogiczni poradni prowadzą indywidualnie następującą dokumentację:
  1) dzienniki indywidualne zajęć specjalistycznych pracowników poradni w danym roku szkolnym;
  2) dokumentację z przeprowadzonych badań diagnostycznych i oddziaływań terapeutycznych indywidualnych i grupowych (karty terapii);
  3) dokumentację prowadzonych zajęć grupowych;
  4) dokumentację zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 3. Dokumentację poradni prowadzi się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. Dokumentacja, o której mowa w paragrafie 19 ust. 1 pkt 1 – 4 jest prowadzona także w formie elektronicznej.
 5. Obsługę finansowo – księgową oraz kadrową poradni prowadzi Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich pracowników poradni.
 2. Prawa i obowiązki pracowników poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze.

§ 21

 1. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w Poradni nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22

 1. Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku będą następować wraz ze zmianami przepisów i dostosowywane będą do wymogów rozporządzeń Uchwałą Rady Pedagogicznej
  Jednolity tekst Statutu uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
  w dniu: 27.08.2013 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2013 z dnia 27.08.2013 r.
  Wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA  RADY PEDAGOGICZNEJ
w ramach kompetencji opiniodawczych/stanowiących

Uchwała nr 4/2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Na podstawie art. 52 ust.2 w związku z art.50 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1
Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2013 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W związku z aktualizacją przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2013 r. wspólnie opracowano jednolity tekst statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej w leżajsku.

Uchwalono jednogłośnie w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Wojciech Kostek