Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

 

Prof. Alfred Tomatis (1920-2001) francuski otolaryngol i foniatra. Od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu oraz nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową a językiem. Opracowana przez niego metoda jest programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji.

Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzona jest diagnoza, która obejmuje: wywiad z rodzicem, badanie uwagi słuchowej zewnętrznej, badanie uwagi słuchowej wewnętrznej, badanie lokalizacji źródła dźwięku, dyskryminację wysokości dźwięków, test lateralizacji słuchowej.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego poprzez urządzanie nazywane Elektronicznym Uchem, które będąc idealnym modelem ludzkiego ucha jest niezbędne do uzyskania „efektu Tomatisa”.

Metoda jest wykorzystywana w pracy z dziećmi z problemami szkolnymi, dyslekcją, dysgrafią, dyskalkulią, zaburzeniami koncentracji i uwagi, nadwrażliwością słuchową, dysfunkcjami związanymi z motoryką dużą i małą, słabą koordynacją ruchową, trudnościami z utrzymaniem równowagi, ADHD, ADD, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zaburzeniami emocjonalnymi, nadmierną nieśmiałością, impulsywnością, płaczliwością, niską samooceną, zaburzenia mowy, trudnościami w przyswajaniu języków obcych.

Terapię w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku prowadzą certyfikowani terapeuci Dorota Kostek i Magdalena Kozyra-Sekulska posiadające uprawnienia do stosowania metody Audio – Psycho – Phonology – Evolved opartej o badania prof. A. Tomatisa i komponowania na jej podstawie autorskich programów terapeutycznych. Terapeuci poradni ukończyli szkolenia prowadzone przez prof. Jozefa Vervoorta z kliniki Atlantis – VZW w Belgii, wieloletniego współpracownika prof. Alfreda Tomatisa.

dr Magdalena Kozyra–Sekulska